Realiseren van woningen

6.1. Projecten

Om ons woningbezit goed aan te laten sluiten bij de vraag en om de kwaliteit van onze woningen op het gewenste niveau te brengen en te houden, voeren wij nieuwbouw- en renovatieprojecten uit. Ook op het gebied van wonen en zorg anticiperen we op actuele ontwikkelingen. We investeren  in het geschikt maken van onze woningvoorraad voor mensen die thuis zorg geleverd krijgen.
Vernieuwing, ontwikkeling en duurzaamheid zijn hierbij onze belangrijkste uitgangspunten. 

6.1.1. Opgeleverde projecten

In 2016 leverden wij de volgende projecten op:

Nijeveen, Weimalaan
Aan de Weimalaan in Nijeveen hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan acht woningen. Het werk is begin 2016 gestart en opgeleverd in het tweede kwartaal van 2016.

Assen, Assen-Oost
In Assen-Oost hebben we eind 2014 duplexwoningen gesloopt, om ruimte te maken voor in totaal 80 nieuwe huurwoningen, waarvan 61 moderne gezinswoningen en 19 appartementen. In het najaar van 2015 zijn we gestart met de bouw. De woningen zijn in het tweede kwartaal van 2016 opgeleverd.

Assen, Anreperstraat
Aan de Anreperstraat hebben we 3 algemene ruimten omgebouwd naar 3 huurwoningen. In het tweede kwartaal startten we met de ombouw. De woningen zijn in het derde kwartaal van 2016 opgeleverd.

Assen, Kanaal Zuidzijde (De Pimpelaer)
Deze locatie maakt onderdeel uit van de zogenaamde 'Blauwe As'. De Blauwe As is een project van de gemeente Assen om Het Kanaal weer bevaarbaar te maken.
In 2015 hebben we 32 woningen, het naastgelegen café 'De Pimpelaer' en 8 garages aan het Kanaal Zuidzijde gesloopt. In het najaar van 2015 zijn we gestart met de bouw van 44 stadse huurappartementen. Deze zijn in het derde kwartaal van 2016 opgeleverd.

Bovensmilde, Witterweg
In Bovensmilde hebben we 4 woningen aan de Witterweg gesloopt. Hier worden geen nieuwe woningen teruggebouwd. De sloopwerkzaamheden zijn in het derde kwartaal van 2016 afgerond.

Meppel, Grote Oever
In 2015 is de voormalig katholieke kerk gesloopt. Eind 2015 zijn we gestart met de bouw van 27 huurappartementen. De appartementen zijn in het derde kwartaal van 2016 opgeleverd.

Renovatie Bouwstroom
In het hele werkgebied voeren we in grondgebonden seniorenwoningen uit de jaren zeventig een binnenrenovatie uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij mutatie. Afhankelijk van het aantal mutaties per jaar loopt deze renovatiecyclus tot ongeveer 2023. In 2016 hebben we 3 woningen bij mutatie gerenoveerd.

 

Appelscha, Riemsoord bestaand 2016
Bij Riemsoord in Appelscha maken we bij mutatie de bestaande woningen beter geschikt om zorg te kunnen verlenen. In 2016 zijn geen woningen verbouwd.

6.1.2. Projecten in uitvoering

In 2016 hadden we de volgende projecten in uitvoering:

Fluitenberg, Schuine Dijk
Eind 2015 is hier gestart met de bouw van 7 huurwoningen. Kort na de start is de aannemer failliet gegaan. De bouw werd in 2016 hervat door een andere aannemer. De woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.

De Wijk, Parkweg/Wilhelminaweg/Briëtweg fase 1
Op deze locatie hebben we 46 woningen en 10 garages gesloopt. Medio 2016 zijn we gestart met de eerste fase van de bouw van 33 huurwoningen. De oplevering hiervan is gepland in het tweede kwartaal van 2017. In de tweede fase bouwen we nog eens 22 huurwoningen. De start van de bouw is afhankelijk van de verhuur van de nieuwe woningen in de eerste fase.

Assen, Dotterbloemstraat
Aan de Dotterbloemstraat voeren we groot onderhoud uit aan 84 woningen (ratioflats). De werkzaamheden zijn gestart in 2016. We zijn gestart met de binnenwerkzaamheden, zoals keuken-, badkamer- en toiletvervanging. Begin 2017 starten we met de werkzaamheden aan de buitenzijde. Het totale project wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 opgeleverd.
Bij de aanbesteding hebben we de zogenaamde “soft selection” methode gebruikt. We hebben meerdere partijen op basis van een vraagspecificatie uitgedaagd om een plan met een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Bij de gunning hebben we rekening gehouden met o.a. prijs, kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling. De bewoners hebben invloed gehad op de vraagspecificatie en op de uiteindelijke gunning.

Assen, Maria in Campislaan e.o.
Aan de Maria in Campislaan e.o. wordt aan 102 rijwoningen groot onderhoud gepleegd.
De werkzaamheden zijn gestart in het derde kwartaal van 2016. Het onderhoud wordt uitgevoerd in het interieur en aan de buitenzijde van de woningen. Door het combineren van energetische maatregelen en werkzaamheden om de uitstraling te verbeteren ondergaan de woningen een complete metamorfose. Ook bij deze aanbesteding hebben we de ‘soft selection’ methode toegepast en hebben de bewoners invloed gehad op het resultaat. De werkzaamheden worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 afgerond.

Assen, Troelstralaan/Gr.van Prinstererlaan e.o.
Aan de Troelstralaan e.o. wordt aan 104 rijwoningen groot onderhoud gepleegd. De werkzaamheden zijn gestart in het derde kwartaal van 2016. Er wordt zowel aan de binnen- als buitenzijde van de woningen onderhoud uitgevoerd. We passen energetische maatregelen toe en geven de woningen met een nieuwe uitstraling een complete metamorfose. De bewoners hadden invloed op het resultaat door de toepassing van de “soft selection” methode. De werkzaamheden worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 afgerond.

Oosterwolde, Rikkingahof
In Oosterwolde hebben we naast het Rikkingahof 9 grondgebonden woningen gesloopt en bouwen we 34 appartementen terug. De bouw is in het tweede kwartaal van 2016 gestart. We verwachten dat we de woningen in het tweede kwartaal 2017 kunnen opleveren.

Havelte, Molenhof, zorgproof maken
Hier worden bij mutatie 19 bestaande aanleunwoningen 'zorgproof' (geschikt om zorg te verlenen) gemaakt. Eind 2015 hebben we een modelwoning gemaakt. In 2016 hebben we 10 woningen verbouwd. De overige 9 woningen worden bij mutatie aangepakt.

6.1.3. Projecten in voorbereiding

In 2016 hebben wij de volgende projecten voorbereid:

Havelte, Hofweg en Beukenlaan
Op deze locatie hebben we 20 woningen gesloopt en gaan we 22 grondgebonden huurwoningen terugbouwen. Na realisatie van de eerste woningen moeten we nog twee woningen slopen in verband met het verhuizen van een bewoner naar de nieuwe woning. De bouw start begin 2017, de oplevering van de eerste woningen is gepland in het derde kwartaal van 2017.

Havelte, Molenhof
In 2016 hebben we 23 woningen en algemene voorzieningen gesloopt. Op deze locatie bouwen we 24 appartementen en 6 korte duur opvangplaatsen.
Na oplevering van de nieuwe appartementen worden de overige 32 te slopen woningen afgebroken. De bouw start in het eerste kwartaal van 2017. De nieuwe woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 opgeleverd.

Assen, Assen-Oost Pelikaanstraat
In 2016 hebben we aan de Pelikaanstraat 28 woningen gesloopt. Hier worden 30 rijwoningen teruggebouwd. De bouw start in het eerste kwartaal van 2017. Oplevering van de woningen vindt naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 plaats.

6.1.4. Digitaal opleveren

De wijze van aanbesteden verandert: het ontwerp en de technische uitwerking van een project is steeds vaker een samenwerking van meerdere partijen. Hierdoor is de behoefte ontstaan om informatie digitaal te delen en toegankelijk te maken voor samenwerkingspartners. Het grote voordeel hiervan is dat we efficiënter kunnen communiceren en informatie makkelijker kunnen delen en dat we kunnen voorkomen dat verkeerde of verouderde informatie wordt gebruikt. Door dit te combineren met het digitaal opnemen van projecten kunnen gebreken duidelijk worden vastgelegd en kunnen gemakkelijk rapportages worden gecreëerd.
Voor deze werkwijze hebben we in 2016 de applicaties Docstream en Snagstream geïmplementeerd. De nieuwbouw van 27 appartementen aan de Grote Oever in Meppel is volledig in Snagstream opgeleverd. Inmiddels gebruiken we de applicaties bij alle projecten in uitvoering en voorbereiding.

6.2. Duurzaamheid projecten

We streven naar betaalbare huurwoningen. Daarin is het laag houden van het energieverbruik in de woning een belangrijk onderdeel. Kosten voor gas en elektra zijn immers een grote kostenpost in een gemiddeld huishouden. Ook vinden we het belangrijk ons steentje bij te dragen aan energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2.

6.2.1 Energieprestatie nieuwbouw

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. Voordelen van een lager EPC zijn meer wooncomfort, een mindere belasting voor het milieu en een lager energieverbruik. Een lagere EPC levert dus ook een bijdrage aan betaalbaar wonen.

De wettelijke EPC-norm in 2016 is 0,4. Bij nieuwbouw streven we naar een EPC van 0,0.

We hebben bij de projecten die we in 2016 hebben aanbesteed de volgende EPC waarden behaald:

  • Havelte, 22 woningen Hofweg en Beukenlaan - gemiddelde EPC = 0,0
  • De Wijk, 33 woningen eerste fase  - gemiddelde EPC = 0,0
  • Assen, 30 woningen Pelikaanstraat - gemiddelde EPC = 0,0
  • Havelte, 24 appartementen Molenhof - gemiddelde EPC = 0,15*

*(EPC 0,0 bij gestapelde bouw bleek technisch en financieel niet haalbaar.)

6.2.2 Duurzaamheid bij groot onderhoud

Bij groot onderhoud streven we naar minimaal energielabel B. Dit sluit aan bij ons streven om in 2020 gemiddeld energielabel B voor onze huurwoningen te realiseren.

Bij de aanbesteding van projecten dagen we marktpartijen uit om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren aan de hand van een vraagspecificatie waarin de minimale kwaliteitseisen zijn vastgelegd.

Bij de aanbestedingen van groot onderhoud  in 2016 hebben we de volgende resultaten behaald;

  • Assen, groot onderhoud 102 woningen Maria in Campislaan e.o. - gemiddeld energielabel A
  • Assen, groot onderhoud 84 flatwoningen Dotterbloemstraat - gemiddeld energielabel A
  • Assen, groot onderhoud 104 woningen Troelstralaan e.o. - gemiddeld energielabel A