Onderhouden van woningen

8.1. De meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

In het kader van de planning & control cyclus keken we in 2016 opnieuw naar de inrichting van de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en de aansluiting op de beheerstrategie vanuit het strategisch voorraadbeleid. Op bepaalde onderdelen deden we aanpassingen door tussentijdse wijzigingen in de beheerstrategie. Met deze aanpassingen hebben we er voor gezorgd dat de MJOB goed aansluit op ons strategisch voorraadbeleid.

8.2. Onderhoudskosten

Alle activiteiten die waren begroot voor 2016, hebben we uitgevoerd. Met btw- en inkoopvoordeel bekostigden we meerwerk, bestaande uit houtrotbestrijding en metsel- en voegwerk.
In totaal gaven we ruim € 17 miljoen euro uit aan planmatig onderhoud en € 6,9 miljoen aan energetische verduurzaming.

8.3. Planmatig onderhoud

Primaire doelen van ons planmatig onderhoud zijn:

  • behoud en verlenging kwaliteit woningvoorraad;
  • het beheersbaar houden van de dagelijkse onderhoudskosten;
  • het optimaliseren van het woongenot voor de huurder;
  • het naar beneden brengen van het energieverbruik van de woningen, om zo een bijdrage te leveren aan betaalbaar wonen.

In 2016 voerden we bij 5.630 woningen planmatig onderhoud uit. Hiervan werden 1.287 woningen verduurzaamd door onder andere het plaatsen van PV-panelen en overige energetische maatregelen. Dit levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de gemiddelde energie index (voorheen energielabel). Daarmee hebben we ook weer stappen gezet in onze doelstelling om in 2020 onze woningen op gemiddeld label B te hebben (volgens de oude energielabel- methodiek).

Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud zijn we meer zichtbaar geweest. We hebben spreekuren op de bouwlocatie georganiseerd waarbij onze huurders met vragen terecht konden. Hier is weinig gebruik van gemaakt.

 

8.3.1 Energieprestaties

In 2009 hebben we de ambitie geformuleerd dat onze woningen in 2020 gemiddeld energielabel C moeten hebben. Deze ambitie hebben we in 2014 verhoogd naar gemiddeld energielabel B in 2020. Dit is mede ingegeven door de bijdrage die we willen leveren aan de beheersing van woonlasten voor onze huurders. De investering die onze ambitie met zich meebrengt bedraagt ruim 100 miljoen euro, gerekend vanaf 2008. De stap naar label B bereiken we in de meeste gevallen door, naast het nemen van isolerende maatregelen, zonnepanelen te plaatsen. In 2016 kregen 1.043 woningen zonnepanelen. Omdat we hiervoor geen huurverhoging aan de zittende huurder berekenen, voelt deze de besparing meteen in zijn portemonnee.

De geplande duurzaamheidsactiviteiten hebben uiteindelijk geleid tot een gemiddelde energie-index van 1,60. Dit staat gelijk aan het voormalig energielabel C. In 2015 was het gemiddelde energie-index 1,62 (tevens gelijk aan voormalig label C), dit is dus een stijging van 0,02 in de energie-index.
De prognose laat zien dat we, op basis van het huidig meerjaren financieel beleid tot en met 2020, de doelstelling om onze woningen in 2020 op gemiddeld energielabel B te hebben gaan halen.

Overzicht verdeling energielabels 2008, 2014, 2015 en 2016.

Overzicht verdeling energielabels 2008, 2014, 2015 en 2016.
Label Energieindex Medio 2008 Eind 2014 Eind 2015 Eind 2016
A ≤ 1,20 1% 8% 16% 18%
B 1,21 - 1,40 8% 20% 15% 15%
C 1,41 - 1,80 27% 46% 41% 38%
D 1,81 - 2,10 28% 16% 14% 16%
E 2,11 - 2,40 20% 7% 8% 7%
F 2,41 - 2,70 11% 3% 3% 4%
G ≥ 2,71 5% 1% 2% 2%

Aantallen per energielabel 2016


 

 

 

 

 


Via een enquête hebben we huurders bevraagd over wat zij verstaan onder ‘Wooncomfort’. Het bleek dat huurders bij een warmtevraag direct resultaat willen hebben. Bij vloerverwarming duurt het ongeveer een half uur voordat de gevraagde temperatuursverhoging wordt geleverd. Aangezien vloerverwarming een vast onderdeel is bij een nul-op-de-meter woning, bleek dit type energiezuinige woningen daarom geen optie voor de pilot. Daarop hebben we besloten om een hybride woning te realiseren. Hierbij wordt door middel van diverse energetische maatregelen het gasverbruik met circa 70% gereduceerd. Eind 2016 hebben we een modelwoning gerealiseerd. In 2017 worden de overige 13 woningen aangepakt.

8.4 Energiebeleid vastgoed

In 2015 hebben we ons energiebeleid vastgoed herschreven. Het beleid geldt voor de periode 2015 t/m 2020 en is gebaseerd op het ondernemingsplan dat loopt tot 2017. In het energiebeleid hebben we onze doelstellingen vastgelegd met betrekking tot energie en duurzaamheid. Ook geven we in het beleid aan hoe we onze doelen willen bereiken.

In 2015 zijn we gestart met een pilotproject nul op de meter en gasloos wonen door middel van planmatig onderhoud. In deze pilot willen we er achter komen hoe we bestaande bouw het beste kunnen omzetten naar een energie-neutrale woning of een nul op de meter-woning. De pilot is in 2015 voorbereid en de uitvoering stond gepland voor 2016.  De uitvoering bleek in 2016 nog niet haalbaar, ook omdat bewoners geen belangstelling hadden voor het project. De opkomst op de informatieavond was minimaal.

Via een enquête hebben we huurders bevraagd over wat zij verstaan onder ‘Wooncomfort’. Het bleek dat huurders bij een warmtevraag direct resultaat willen hebben. Bij vloerverwarming duurt het ongeveer een half uur voordat de gevraagde temperatuursverhoging wordt geleverd. Aangezien vloerverwarming een vast onderdeel is bij een nul-op-de-meter woning, bleek dit type energiezuinige woningen daarom geen optie voor de pilot. Daarop hebben we besloten om een hybride woning te realiseren. Hierbij wordt door middel van diverse energetische maatregelen het gasverbruik met circa 70% gereduceerd. Eind 2016 hebben we een modelwoning gerealiseerd. In 2017 worden de overige 13 woningen aangepakt.

8.5. Expeditie energieneutraal wonen Drenthe

Op 7 oktober 2016 tekenden ruim 70 organisaties, waaronder Actium, de Drentse Energiedeal.

De Drentse Energiedeal heeft als doelstelling:

“Het streven is om in 2040 iedereen die in Drenthe woont voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijk te laten zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. Voorts worden inspanningen gepleegd om in 2040 zoveel mogelijk te komen tot energieneutrale woningen welke direct of indirect onafhankelijk zijn van fossiele energie.”

De Drentse woningcorporaties spraken uit deze doelstelling te delen. Zij wezen er op dat de stand van de techniek en de kosten van de transformatie die nodig is om de doelstelling te bereiken de krachten van de corporaties nog ver te boven gaan. De corporaties zullen - allen op hun eigen manier - hun beste krachten geven om de doelstelling te behalen.

8.6. InkCor Resultaten

Actium neemt sinds 2014 samen met Lefier, Woonservice Drenthe, Domesta en Woonconcept deel aan InkCor (Inkoopgroep Drentse Corporaties). Het doel van InkCor is het onderzoeken en realiseren van gezamenlijk inkopen om tot lagere kosten te komen en bovenal om kennis te delen.

We onderzoeken waar we onze krachten kunnen bundelen om tot betere afspraken te komen met onze leveranciers, zowel in het proces als in financieel opzicht.

In 2016 heeft InkCor de volgende activiteiten gepleegd:

  • Aanbesteding Legionellapreventie; Wij hebben deelgenomen aan de aanbesteding, maar afgezien van het afsluiten van een nieuw contract. De reden daarvoor is dat we geen voordeel en directe verbetering zagen in het nieuwe af te sluiten contract.
  • Contract onderhandelingen met Invent; We hebben meegedaan aan de contractonderhandelingen voor een nieuw contract met Invent. Invent verzorgt voor ons de energie index van ons woningbezit. We hebben overeenstemming bereikt voor het aangaan van een nieuw contract voor de periode 2017 t/m2019.