Betrekken van huurders, woningzoekenden en andere belanghebbenden

4.1. Huurders en woningzoekenden

We vinden het belangrijk dat onze huurders en woningzoekenden betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van ons beleid, onze producten en onze diensten. Hierdoor zijn wij beter in staat om onze beleidskeuzes en activiteiten af te stemmen op de behoeften, de ervaringen en de kennis van onze huurders. Dit komt de kwaliteit, de effectiviteit en de acceptatie van onze besluitvorming weer ten goede. Ook vinden wij het prettig dat huurders, al dan niet in samenwerking met ons, zelf aan de slag gaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze huurders leveren daarmee een positieve bijdrage aan een prettig complex, straat, buurt, wijk of dorp.

4.1.1. Huurdersplatform MEVM

Het huurdersplatform Mit En Veur Mekaor (MEVM) vertegenwoordigt formeel de belangen van onze huurders. Daarom betrekken we de bestuursleden van MEVM actief bij ons beleid en onze dienstverlening. MEVM praat mee en adviseert ons gevraagd en ongevraagd over onze beleidskeuzes.

  • In 2016 kwamen wij negen keer bijeen voor een officiële vergadering. Daarnaast hadden we vaak informele contactmomenten. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de begroting, de jaarlijkse huurverhoging, huurdersparticipatie, de woningmarktregio’s en het bod naar gemeenten.
  • In 2016 heeft MEVM kantoor gehouden in ons kantoorpand in Assen. Onder één dak weten we elkaar nog beter te vinden en zijn de lijnen kort.
  • Samen met MEVM namen wij in 2016 deel aan een pilotprogramma voor huurdersparticipatie. Het doel van dit pilotprogramma is om als corporatie en huurdersplatform gezamenlijk nieuwe vormen van huurdersbetrokkenheid te verkennen, verder te ontwikkelen en desgewenst te implementeren. In 2017 wordt dit pilotprogramma vervolgd. Het gezamenlijke doel is om participatie van onze huurders verder te bevorderen.
  • Door invoering van de Woningwet is de positie van huurdersorganisaties, zoals MEVM, verder versterkt. In 2016 was MEVM als volwaardige gesprekspartner betrokken bij de prestatieafspraken die we maakten met gemeenten. Ook schoof MEVM regelmatig aan bij ambtelijke en bestuurlijke overleggen van gemeenten.

4.1.2. Bewonersorganisaties

Huurdersplatform MEVM is een belangrijke gesprekspartner. Maar we hechten ook aan andere contacten met huurders en woningzoekenden. We gingen regelmatig in gesprek met de bewonersorganisaties in ons werkgebied. Deze bewonersorganisaties zijn actief op dorps- en wijkniveau. We hielden contact met zo’n veertig bewonersorganisaties.

4.1.3. Huurders en woningzoekenden

Naast goede communicatie in georganiseerde vorm - met de bestuursleden van het MEVM en de leden van bewonerscommissies – vinden we het belangrijk om al onze huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk te informeren. Bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen en over voorzieningen die we bieden. Hiervoor maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Een belangrijk instrument is ons bewonersblad Actium over de Vloer, dat twee keer per jaar verschijnt. In dit magazine lezen huurders en woningzoekenden waar we mee bezig zijn, of er beleidswijzigingen zijn en hoe huurders het huren bij ons ervaren. Het magazine heeft in 2016 een nieuw gezicht gekregen, dat beter past bij wie we zijn en waar we voor staan. Eigentijds, klantgericht, persoonlijk en verbindend. Het blad ziet er niet alleen anders uit, maar heeft ook een aantal nieuwe rubrieken. We komen over de vloer bij een nieuwe huurder (Welkom thuis!) en een huurder komt bij ons over de vloer (In de keuken). We laten een bijzonder huurdersinitiatief zien (Van de straat) en zetten een bijzondere huurder in het zonnetje (Huurheld). In De wereld van @ctium delen we onze leukste social media berichten en in Huis, tuin en keuken geven we praktische woontips.

Daarnaast maken we voor het informeren van onze huurders ook gebruik van foldermateriaal, gerichte mailingen, huisbezoeken, bijeenkomsten en natuurlijk van onze website www.actiumwonen.nl.

Sociale Media
Facebook, Twitter en LinkedIn zijn belangrijke communicatiekanalen. Vanwege de transparante en gelijkwaardige aard van deze media, willen we hier graag zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor onze klanten en partners. Sociale media zijn bovendien snel en actueel. Ook daarom zetten we dit middel graag in om in gesprek te komen en zijn met onze huurders en relaties.

We ‘luisteren’ naar wat er over ons wordt gezegd, we ‘vertellen’ over onze nieuwtjes en we ‘verbinden’ huurders/kopers onderling en met ons.

In 2016 plaatsten we 90 Facebookberichten, 23 LinkedInberichten en 91 tweets.

Online volgers
In 2016 is het aantal volgers gestaag gegroeid. Dat betekent ook dat onze berichten een steeds groter bereik hebben.

  Volgers 1 jan. Volgers 31 dec. Stijging Procentueel
Facebook 491 901 410 84%
Linkedin 1.144 1.368 224 20%
Twitter 1.550 1.749 199 13%

4.2. Beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden

Naast huurders(vertegenwoordigers) hebben ook zakelijke relaties de mogelijkheid om hun visie in te brengen en invloed uit te oefenen op ons beleid. Daarvoor onderhouden we contacten met onder meer gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en collega-corporaties. Zij zijn belangrijk voor ons in het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Het gesprek dat we daarover in 2016 voerden, deden we op gestructureerde wijze, op diverse niveaus en met regelmaat in persoonlijk contact en in groter verband.

Met de gemeenten in ons werkgebied onderhouden we contact op strategisch niveau in een regulier bestuurlijk overleg en op ambtelijk niveau op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook met directeuren/bestuurders op het gebied van zorg en welzijn voeren we structureel persoonlijke gesprekken. De thema's die we bespreken zijn divers en sluiten aan bij actuele ontwikkelingen. In 2016 hadden we specifiek aandacht voor de nieuwe samenwerking met de gemeente als gevolg van de nieuwe Woningwet.

Ontbijtsessies
Actium heeft in 2016 twee ontbijtsessies gehouden, één voor zorgorganisaties en één voor gemeenteraadsleden. In deze sessies zijn actuele onderwerpen besproken, zoals de bestedingsruimte, de transparantietool en de scheiding daeb/niet-daeb.

Bijeenkomsten raadsleden
In 2016 hebben raadsleden van diverse gemeenten werkbezoeken afgelegd bij Actium. We voerden het gesprek over actuele ontwikkelingen, zoals de invoering van de Woningwet en de impact daarvan op onze dienstverlening en de samenwerking. Daarnaast zijn we ook regelmatig op uitnodiging van de raad naar gemeenten toegegaan voor presentaties.